Klachten

Klachten

Ons klachtenreglement is van toepassing op cliënten.


Wat is een klacht?


Een klacht is een schriftelijke melding (per brief, het formulier of e-mail) door een belanghebbende over de ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van Kraamzorg Het Mooie Wonder.


Als een belanghebbende ontevreden is of zich benadeeld voelt, dan gaan wij ervan uit dat dit in eerste instantie besproken wordt met degene die, naar zijn/haar mening, de ontevredenheid veroorzaakt. Lukt het niet om in het gesprek tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de belanghebbende een officiele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommisie. Kraamzorg Het Mooie Wonder is aangesloten bij Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg. Klachtenprotaal Zorg is een onafhankelijke orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een Zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.


Klacht indienen,


Bij het indienen van een klacht heeft de klager een naam, lidmaatschapsnummer en website nodig van Klachtenportaal Zorg.


 

Naam: Daniëlle Commandeur Kraamzorg Het Mooie Wonder


Lidmaatschapsnummer: ID 928

 


Een klacht kan bij Klachtenportaal Zorg worden ingediend via:


-          De site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier.


-          Contact via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl.


-          Schriftelijk, door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg,

           Westeinde14A, 1601 BJ, Enkhuizen.Procedure via Klachtenportaal Zorg


-          Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart.


-          Na ontvangst wordt de klacht beoordeeld door ‘Klachtenportaal Zorg’.


-          De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.


-          De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.


-          Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact

           opgenomen met de klager.


-          Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het

           Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de   

           commissie.


-          Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de

           klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.


-          Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte

           gebracht van de klacht en krijgt mogelijkheid zijn/haar kant van het

           verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.


-          De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het

           gesprek met de zorgverlener.


-          Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.


-          Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de

           klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het

           Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.


-          De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van

           de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische

           aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.


-          Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en

           eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.


-          De klacht is afgehandeld.